Umowa zlecenie ze składką zdrowotną

umowa-zlecenie-dla-osob-zgloszonych-tylko-do-skladki-zdrowotnej

A dziś liczymy umowę zlecenie dla osób, które podlegają tylko składce zdrowotnej

Brutto – 1000 zł
Koszty uzyskania przychodu 20% (1000 *20%) – 200 zł
Dochód (1000 – 200) – 800 zł
Podatek dochodowy (800 *18%) – 144 zł
Składka zdrowotna 9% (1000*9%) – 90 zł
Składka zdrowotna odliczana od podatku 7,75% (1000*7,75%) – 77,50 zł
Zaliczka na podatek (144-77,50 + zaokrąglamy do 0) – 67 zł
Kwota netto (1000 – 90 – 67) – 843 zł

Bardziej rozwinięte od umowy dla studenta, ale chyba nie takie trudne?

Umowa zlecenie dla studenta

umowa-zlecenie-dla-studenta1

A dziś pierwszy przykład jak liczymy umowę zlecenie dla studenta

Brutto – 1000 zł
Koszty uzyskania przychodu 20% (1000 *20%)- 200 zł
Dochód (1000 – 200) – 800 zł
Zaliczka na podatek dochodowy (800 *18%) – 144 zł
Kwota netto (1000 – 144) – 866 zł

Łatwizna?

Jutro kolejny przykład

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie

umowa-zlecenie

Umowa zlecenie zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego jest to umowa zawierana na czas określony, a jej przedmiotem jest konkretna usługa.

Podstawowymi elementami są:
– Duża swoboda i samodzielność w zakresie organizowania pracy
– Brak określenia godzinowego wymiaru czasu pracy
– Brak kierownictwa ze strony zlecającego pracę

Kiedy i jakim składkom zleceniobiorca podlega:
1. student do 26 roku życia nie odprowadza składek ZUS
2. osoba zatrudniona gdzie indziej z tytułu umowy o pracę lub zlecenie na kwotę minimalnego wynagrodzenia – odprowadza się tylko składkę zdrowotną
3. osoba prowadząca działalność gospodarczą i odprowadzająca „normalny” ZUS – odprowadza tylko składkę zdrowotną
4. osoba, która nie ma zatrudnienia lub ma, ale nie spełnia warunku z punktu 3 lub 4 – odprowadza wszystkie składki ZUS

Należy pamiętać, że wszystkie ZUS oznacza składka emerytalna, rentowa, wypadkowa, zdrowotna, FP i FGŚP, natomiast składka chorobowa jest dobrowolna.

Pytania? Bardzo proszę w komentarzach

Uprawnienia rodzica

A co w sytuacji gdy pojawi się dziecko?

Jakie uprawnienia ma rodzic jako pracownik?

Zachęcam do lektury

Pracownice w okresie ciąży podlegają szczególnej ochronie na gruncie prawa pracy. Przepisy określają także prawa, jakie przysługują matce i ojcu po urodzeniu się dziecka – w tym prawo do urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego.

1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Tego przepisu nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym nieprzekraczającym jednego miesiąca.

2. Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

3. Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie czasu pracy.

4. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:
1) 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
2) 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
3) 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
4) 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
5) 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze:
– do 6 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka
– do 8 tygodni – w przypadku urodzenia dwójki dzieci i więcej

Po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygodni – niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

Pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni (urlop należy wykorzystać w ciągu 12 miesięcy).

Czas pracy

Czy wiecie, że…?

czas-pracy

Obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownika w postaci list obecności.

Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

A co jeśli pracownik przepracuje więcej?

Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:
1) 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:
a) w nocy,
b) w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;
2) 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1.

W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, może udzielić pracownikowi w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.

To tak w skrócie