Odpowiedzialność materialna

hmm, odpowiedzialność materialna pracownika…

Zastanawiacie się co by było gdyby pracownik świadomie zniszczył laptopa?

Wyróżniamy dwa rodzaje odpowiedzialności materialnej pracownika:

1. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy

Do zaistnienia tej odpowiedzialności niezbędne jest zaistnienie łącznie następujących warunków: pracodawca poniósł szkodę, która spowodowana została niewykonaniem, lub nienależytym wykonaniem obowiązków pracowniczych z winy pracownika.
Wysokość wyrządzonej szkody określa pracodawca i musi ją uzasadnić, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy. Po określeniu szkody, pracodawca wskazuje wysokość należnego mu odszkodowania.

Kodeks pracy wyróżnia dwa przypadki:
– jeżeli szkoda została przez pracownika wyrządzona nieumyślnie, wtedy wysokość odszkodowania nie może przekroczyć kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia pracownika,
– jeżeli szkoda została wyrządzona umyślenie, pracownik zobowiązany jest do naprawienia szkody w całości.

2. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi

Jeżeli pracodawca powierzy pracownikowi:
– pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności,
– narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze,
– inne, wszystkie z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się

Pracownik odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu. Można zwolnić się od takiej odpowiedzialności, ale tylko udowadniając, że szkoda powstała z przyczyn od pracownika niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *